Veelgestelde vragen

Werkzaamheden

 • Wat is Fonds Slachtofferhulp?

  Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie. Wij zetten ons in voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Dit doen wij op basis van giften en donaties uit de samenleving.

  Wij zetten alles in het werk om te zorgen dat mensen niet gedefinieerd worden door slachtofferschap. Maar na slachtofferschap krachtiger dan ooit in het leven komen te staan.

 • Wat doet Fonds Slachtofferhulp

  Elk jaar zijn wij betrokken bij zo’n 400 projecten. Wij steunen deze projecten financieel en inhoudelijk. Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de slachtofferhulpverlening en de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland.

  Wij initiëren en zijn inhoudelijk betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies en pilot projecten om de positie van slachtoffers te verbeteren. Ook voeren wij een actieve lobby, door in gesprek te gaan met politici, bestuurders en beleidsmakers, om zo blijvend verbetering teweeg te brengen voor slachtoffers.

  Tot slot beschikken wij over een Noodhulpfonds. Mensen die door slachtofferschap tussen wal en schip raken, kunnen op ons Noodhulpfonds een beroep doen.

 • Hoe wordt het geld door Fonds Slachtofferhulp besteed?

  In 2018 besteedden we in totaal €4.097.206,- verdeeld over de categorieën: belangenbehartiging, voorlichting, innovatie van hulpverlening, directe hulp aan slachtoffers, noodhulp, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact. Als onafhankelijk goed doel waar particulieren en bedrijven aan bijdragen, vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over de inzet van middelen. In ons jaarverslag vind je een uitgebreide verantwoording.

 • Is Fonds Slachtofferhulp een officieel goed doel (CBF en ANBI)?

  Fonds Slachtofferhulp heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is ANBI gecertificeerd. Wij worden getoetst over onze omgang met drie hoofdprincipes: besturen en toezicht houden, besteding van middelen en de omgang met belanghebbenden. Op basis van de bevindingen bij die toetsing hebben wij de CBF-erkenning voor goede doelen, en zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland te verbeteren, en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Inkomsten

 • Hoe komt Fonds Slachtofferhulp aan geld?

  Fonds Slachtofferhulp is afhankelijk van giften uit de samenleving. We ontvangen donaties van particuliere donateurs, (zakelijke) sponsoren en van de VriendenLoterij. In totaal gaat het om circa 4,5 miljoen euro per jaar.

 • Krijgt Fonds Slachtofferhulp geld van de overheid?

  Nee, Fonds Slachtofferhulp krijgt geen geld van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van giften uit de samenleving.

 • Hoe kan ik Fonds Slachtofferhulp steunen?

  Als je Fonds Slachtofferhulp wilt steunen, kan dat op verschillende manieren. Je kunt zelf een donatie doen. Je kunt ook een eigen actie starten via ons Noodfonds. Je kunt sponsor of partner worden, een geoormerkt lot kopen van de Vriendenloterij, of een fonds op naam starten. Je kunt er ook voor kiezen om na te laten aan Fonds Slachtofferhulp. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op de pagina ‘help mee’.

Uitgaven

 • Hoeveel heeft Fonds Slachtofferhulp jaarlijks te besteden?

  Fonds Slachtofferhulp zet circa 4,5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kun je meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.

 • Hoe weet Fonds Slachtofferhulp dat het geld goed besteed wordt?

  Alle organisaties die van Fonds Slachtofferhulp subsidie krijgen, hebben de plicht het geld zoals afgesproken te besteden. Om dit te waarborgen, zijn voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Pas wanneer aan de voorwaarden is voldaan wordt een subsidie aanvraag goedgekeurd. Na die goedkeuring volgen wij het betreffende traject intensief. We monitoren de projecten en vragen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en een eindverantwoording. In sommige gevallen wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. Zo weten we zeker dat het geld van donateurs en sponsoren goed wordt besteed.

 • Hoe weet ik dat Fonds Slachtofferhulp mijn gift goed besteedt?

  Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan strikte eisen moeten voldoen die jaarlijks opnieuw worden getoetst door onafhankelijke controleurs en de Belastingdienst. Als particulier fonds, waaraan donateurs en sponsoren vrijwillig een bijdrage leveren, vinden wij een transparante verantwoording over de inzet van de middelen een noodzakelijke voorwaarde. Dat doen wij jaarlijks in ons jaarverslag en tussentijds via onze website en nieuwsberichten.

 • Wat is het salaris van de directeur van Fonds Slachtofferhulp?

  Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijn: ‘De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’. Dit ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen. Wij verwijzen je dan ook graag naar ons jaarverslag. Hierin hebben wij een speciale paragraaf opgenomen over het functioneren en het loon van onze directeur.

 • Krijgen de bestuursleden van Fonds Slachtofferhulp betaald?

  De bestuursleden van Fonds Slachtofferhulp krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos. Dit betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Conform de richtlijn die het CBF stelt aan bestuurders van goede doelen, hebben de bestuursleden ieder een verklaring ondertekend inzake uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Donateurszaken en straatwervingsactiviteiten

 • Werft Fonds Slachtofferhulp tijdens de coronacrisis?

  Op zeer beperkte schaal, zijn wij weer gestart met onze deur-aan-deur-wervingsactiviteiten op straat, in overleg met de branchevereniging Goede Doelen Nederland vanuit maatschappelijk belang.
  Naast de 1,5 meter afstand maatregel, nemen wij alle mogelijke, overige extra (voorzorgs)maatregelen om de veiligheid van jou en onze medewerkers te borgen. Hiervoor is een aangescherpt coronaprotocol opgesteld door het bureau met wie wij samenwerken.
  Voel je je niet prettig bij het gesprek? Dit respecteren we uiteraard. Als eerste vragen onze medewerkers daarom altijd of je het oké vind het gesprek aan te gaan. Zo niet? Alle begrip, dan vertrekken wij weer direct.
  Onze medewerkers zijn herkenbaar aan hun eigen identiteitspas met naam en ons logo. Zij dragen kleding van het Fonds Slachtofferhulp. Daarbij dragen zij een mondmasker, wat voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.

 • Krijg ik belastingvoordeel als ik geld geef aan Fonds Slachtofferhulp?

  Ja. Doordat Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kan je belastingvrij schenken aan Fonds Slachtofferhulp.

 • Ik wil (als donateur) wijzigingen in mijn persoonlijke of adresgegevens doorgeven, kan dit?

  Je kunt als donateur wijzigingen in je persoonlijke gegevens of adresgegevens doorgeven, door middel van ons wijzigingsformulier.

 • Ik ben donateur en wil mijn bijdrage of automatische incasso stopzetten, hoe werkt dat?

  Je kunt je bijdrage altijd aanpassen of beëindigen, zowel qua bedrag als qua frequentie. Om je donateurschap van Fonds Slachtofferhulp te wijzigen, of op te zeggen kun je dit tussen 08:30 en 12:30 uur telefonisch doorgeven via onze donateurs service: 070 392 52 00. Zo kunnen wij het direct doorvoeren. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging.

 • Werven jullie deur-aan-deur?

  Ja. Via deur-aan-deurwerving kunnen wij mensen informeren over onze werkzaamheden en enthousiast maken voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vind je op onze pagina’s over deur-aan-deurwerving.

 • Werven jullie op straat?

  Ja. Via straatwerving kunnen wij mensen informeren over onze werkzaamheden en bewust maken en enthousiasmeren voor onze projecten. Meer achtergrondinformatie vind je op onze pagina over straatwerving.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers in Nederland te verbeteren en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Het doel is dat het nieuwe hulpaanbod op den duur wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.