Veelgestelde vragen

Werkzaamheden

 • Wat is Fonds Slachtofferhulp?

  Fonds Slachtofferhulp is een onafhankelijke, maatschappelijke organisatie. Wij zetten ons in voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen. Dit doen wij op basis van giften en donaties uit de samenleving.

  Wij zetten alles in het werk om te zorgen dat mensen niet gedefinieerd worden door slachtofferschap. Maar na slachtofferschap krachtiger dan ooit in het leven komen te staan.

 • Wat doet Fonds Slachtofferhulp

  Elk jaar zijn wij betrokken bij zo’n 400 projecten. Wij steunen deze projecten financieel en inhoudelijk. Al deze projecten dragen bij aan de verbetering van de slachtofferhulpverlening en de rechtspositie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland.

  Wij initiëren en zijn inhoudelijk betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies en pilot projecten om de positie van slachtoffers te verbeteren. Ook voeren wij een actieve lobby, door in gesprek te gaan met politici, bestuurders en beleidsmakers, om zo blijvend verbetering teweeg te brengen voor slachtoffers.

  Tot slot beschikken wij over een Noodhulpfonds. Mensen die door slachtofferschap tussen wal en schip raken, kunnen op ons Noodhulpfonds een beroep doen.

 • Hoe wordt het geld door Fonds Slachtofferhulp besteed?

  In 2018 besteedden we in totaal €4.097.206,- verdeeld over de categorieën: belangenbehartiging, voorlichting, innovatie van hulpverlening, directe hulp aan slachtoffers, noodhulp, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact. Als onafhankelijk goed doel waar particulieren en bedrijven aan bijdragen, vinden we het belangrijk om open en transparant te zijn over de inzet van middelen. In ons jaarverslag vind je een uitgebreide verantwoording.

 • Is Fonds Slachtofferhulp een officieel goed doel (CBF en ANBI)?

  Fonds Slachtofferhulp heeft de CBF-erkenning voor goede doelen en is ANBI gecertificeerd. Wij worden getoetst over onze omgang met drie hoofdprincipes: besturen en toezicht houden, besteding van middelen en de omgang met belanghebbenden. Op basis van de bevindingen bij die toetsing hebben wij de CBF-erkenning voor goede doelen, en zijn we een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Wat is het verschil met Slachtofferhulp Nederland?

  Slachtofferhulp Nederland is een hulpverlenende organisatie. Zij bieden basishulpverlening aan slachtoffers op praktisch, emotioneel, financieel en juridisch gebied. Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige organisatie, maar heeft nauwe banden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie; zij betalen de personele- en organisatiekosten.

  Fonds Slachtofferhulp werft fondsen om de (rechts)positie van slachtoffers en nabestaanden in Nederland te verbeteren, en uit te breiden. Per jaar financieren we zo’n 400 projecten, waaronder die van Slachtofferhulp Nederland. Doel is dat het nieuwe hulpaanbod wordt ingebed in de structurele hulp die door de overheid gegeven wordt.

  Slachtofferhulp Nederland en Fonds Slachtofferhulp werken nauw samen om de positie van slachtoffers te verbeteren.

Inkomsten

 • Hoe komt Fonds Slachtofferhulp aan geld?

  Fonds Slachtofferhulp is afhankelijk van giften uit de samenleving. We ontvangen donaties van particuliere donateurs, (zakelijke) sponsoren en van de VriendenLoterij. In totaal gaat het om circa 4,5 miljoen euro per jaar.

 • Krijgt Fonds Slachtofferhulp geld van de overheid?

  Nee, Fonds Slachtofferhulp krijgt geen geld van de overheid. Wij zijn volledig afhankelijk van giften uit de samenleving.

 • Hoe kan ik Fonds Slachtofferhulp steunen?

  Als je Fonds Slachtofferhulp wilt steunen, kan dat op verschillende manieren. Je kunt zelf een donatie doen. Je kunt ook een eigen actie starten via ons Noodfonds. Je kunt sponsor of partner worden, een geoormerkt lot kopen van de Vriendenloterij, of een fonds op naam starten. Je kunt er ook voor kiezen om na te laten aan Fonds Slachtofferhulp. Kijk voor de verschillende mogelijkheden op de pagina ‘help mee’.

Uitgaven

 • Hoeveel heeft Fonds Slachtofferhulp jaarlijks te besteden?

  Fonds Slachtofferhulp zet circa 4,5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kun je meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.

 • Hoe weet Fonds Slachtofferhulp dat het geld goed besteed wordt?

  Alle organisaties die van Fonds Slachtofferhulp subsidie krijgen, hebben de plicht het geld zoals afgesproken te besteden. Om dit te waarborgen, zijn voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. Pas wanneer aan de voorwaarden is voldaan wordt een subsidie aanvraag goedgekeurd. Na die goedkeuring volgen wij het betreffende traject intensief. We monitoren de projecten en vragen inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages en een eindverantwoording. In sommige gevallen wordt ook een accountantsverklaring gevraagd. Zo weten we zeker dat het geld van donateurs en sponsoren goed wordt besteed.

 • Hoe weet ik dat Fonds Slachtofferhulp mijn gift goed besteedt?

  Fonds Slachtofferhulp heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-gecertificeerd. Dat betekent dat wij aan strikte eisen moeten voldoen die jaarlijks opnieuw worden getoetst door onafhankelijke controleurs en de Belastingdienst. Als particulier fonds, waaraan donateurs en sponsoren vrijwillig een bijdrage leveren, vinden wij een transparante verantwoording over de inzet van de middelen een noodzakelijke voorwaarde. Dat doen wij jaarlijks in ons jaarverslag en tussentijds via onze website en nieuwsberichten.

 • Wat is het salaris van de directeur van Fonds Slachtofferhulp?

  Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijn: ‘De Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’. Dit ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen. Wij verwijzen je dan ook graag naar ons jaarverslag. Hierin hebben wij een speciale paragraaf opgenomen over het functioneren en het loon van onze directeur.

 • Krijgen de leden van de Raad van Toezicht van Fonds Slachtofferhulp betaald?

  De De leden van de Raad van Toezicht krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos. Dit betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Fonds Slachtofferhulp voldoet aan de richtlijnen van het CBF-Keur. Daarmee ziet het CBF, en daarnaast ook de accountant, toe op uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.

Donateurszaken en straatwervingsactiviteiten