Privacy & Cookiebeleid Stichting Fonds Slachtofferhulp

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, van donateurs en van belanghebbenden acht Stichting Fonds Slachtofferhulp van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar op telefoonnummer 070-363 59 36 of via e-mail donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevensverwerkingen door Stichting Fonds Slachtofferhulp en voor alle door haar beheerde websites. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070 – 395 5200 (dagelijks bereikbaar van 8:30 – 12:30) of via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Over wie en voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting Fonds Slachtofferhulp verwerkt persoonsgegevens van donateurs, bezoekers van de website en van personen die interesse hebben in de activiteiten van Stichting Fonds Slachtofferhulp.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de gegevens verzamelt en verwerkt inclusief de grondslagen zijn als volgt te omschrijven:

Op basis van uw toestemming:

 1. Om u per e-mail nieuwsbrieven en informatie toe te sturen, indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen.

Voor de verwerking van uw donatie aan Stichting Fonds Slachtofferhulp:

 1. Wanneer u een gift, donatie of schenking doet, of wanneer u producten en/of diensten van Stichting Fonds Slachtofferhulp afneemt. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch, digitaal of via onze webwinkel.
 2. Voor het toesturen van (door u gevraagde) informatie over onze activiteiten en de bestedingen van de donaties of registratie van aanmeldingen voor door Stichting Fonds Slachtofferhulp georganiseerde bijeenkomsten.
 3. Wanneer u contact met ons heeft . Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, u zich aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrieven, wanneer u een donatie of schenking doet of ons via social media benadert.
 4. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van door u gedane donaties en schenkingen.
 5. Voor het in behandeling nemen en afhandelen van noodhulpverzoeken, of andere vormen van hulp zowel in financiële als in materiële zin.
 6. Voor het in behandeling nemen en afhandelen van verzoeken van betrokkene ten aanzien van zijn rechten.

Voor een gerechtvaardigd belang van Stichting Fonds Slachtofferhulp:

 1. Om donateurs, klanten en andere geïnteresseerden te informeren over nieuwe diensten projecten, verhalen en acties, ontwikkelingen binnen ons werkterrein, waarbij wij rekening trachten te houden met uw interesses, informatie, frequentie en kanaalvoorkeuren , ingevulde enquêtes of uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Stichting Fonds Slachtofferhulp kan u rechtstreeks op de hoogte houden, maar kan dit ook doen via campagnes op social media.
 2. Voor direct marketing doeleinden gericht op de totstandbrenging en instandhouding van de directe relatie tussen Stichting Fonds Slachtofferhulp, donateurs en belangstellenden.
 3. Voor de ontwikkelingen van nieuwe projecten voor slachtoffers.
 4. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoeken voor ontwikkeling van nieuwe diensten of verbetering van de diensten van Fonds Slachtofferhulp en de verbetering van de hulpverlening en positie van slachtoffers.

E-mail en nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie per e-mail over activiteiten van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, via de afmeldlink op onze website of door ons een e-mail te sturen, onder vermelding afmelding e-mailnieuwsbrief naar: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Direct mail

Als u Stichting Fonds Slachtofferhulp steunt met een donatie, worden uw (adres-) gegevens vastgelegd in onze donateursadministratie om uw gift te kunnen verwerken. Ook kunnen wij u op deze manier op de hoogte houden van onze activiteiten en hoe wij uw donatie besteden. Mocht u hier geen prijs op stellen, of in het geheel geen prijs stellen op informatie van Stichting Fonds Slachtofferhulp dan kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt hiervoor bellen naar onze donateurslijn 070 – 392 5200 (dagelijks bereikbaar tussen 8:30 – 12:30).

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrieven of via de link op onze website. Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken door een mail te sturen aan: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Ontvangers van gegevens

Stichting Fonds Slachtofferhulp verstrekt, verkoopt, verhuurt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij zij wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, kunnen wij dienstverleners inschakelen. Bijvoorbeeld voor het toesturen van post. Dit zijn geen ontvangers van gegevens maar verwerkers. Deze dienstverleners verwerken uw gegevens niet voor eigen doeleinden maar uitsluitend in opdracht van Stichting Fonds Slachtofferhulp. Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet voor eigen of commerciële doeleinden gebruiken.

Beveiliging

Stichting Fonds Slachtofferhulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Stichting Fonds Slachtofferhulp regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Fonds Slachtofferhulp toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De website www.fondsslachtofferhulp.nl is beveiligd, zodat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan Fonds Slachtofferhulp worden verzonden. Hierna worden de persoonsgegevens van onze website verwijderd.

Bewaartermijnen

Stichting Fonds Slachtofferhulp hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 1. Naam en adresgegevens van (ex) donateurs, overige contactgegevens, financiële en donatiegegevens, informatie en kanaalvoorkeur(en) en overige informatie die donateur verstrekt heeft, zoals interesse in werkterreinen en beweegredenen om Stichting Fonds Slachtofferhulp te ondersteunen; maximaal 12 jaar na het laatste contactmoment.
  Na afloop van deze periode verwijdert Stichting Fonds Slachtofferhulp alle persoonsgegevens.
 2. Machtigingsformulieren voor incasso; 7 jaar in verband met fiscale bewaartermijn.
 3. Internetgegevens van websitebezoekers; maximaal 2 jaar, tenzij betrokkene eerder de cookies verwijderd van zijn apparatuur.

Blokkeringsgegevens (naam, postcode en huisnummer) van prospects, donateurs en ex-donateurs, van mensen die ons aan hebben geven niet meer door ons benaderd te willen worden; onbepaalde tijd om uitvoering te geven aan het wettelijk recht om niet meer benaderd te willen worden door Stichting Fonds Slachtofferhulp.

Uw rechten

Een ieder over wie Stichting Fonds Slachtofferhulp persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, heeft op grond van de wet een aantal rechten. Indien u een van onderstaande rechten inroept, zal Stichting Fonds Slachtofferhulp ervoor zorgen, dat uw verzoek binnen een maand wordt beantwoordt. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op informatie en inzage van de gegevens die Stichting Fonds Slachtofferhulp van u verwerkt. Bij een informatie- en inzageverzoek zullen wij u een overzicht overhandigen van de gegevens die wij van u verwerken inclusief de doeleinden.

Recht op rectificatie

Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan zal Stichting Fonds Slachtofferhulp ervoor zorgen, dat uw gegevens worden gecorrigeerd en aangepast. Daarnaast kunt u gegevens die niet (langer) correct zijn, uiteraard ook laten verwijderen.

Recht op vergetelheid

Uiteraard hebt u ook het recht om aan te geven om de persoonsgegevens die Stichting Fonds Slachtofferhulp van u heeft te verwijderen. Stichting Fonds Slachtofferhulp zal uw gegevens verwijderen, tenzij wij de gegevens nodig mochten hebben voor bijvoorbeeld financiële wettelijke verplichtingen of om te kunnen voldoen aan een verzoek tot blokkering van uw gegevens om gehoor te kunnen geven aan uw verzoek om u niet meer te benaderen.

Recht van bezwaar (verzet)

Indien u door Fonds Slachtofferhulp in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten van Fonds Slachtofferhulp, dan kunt u dit kenbaar maken. Stichting Fonds Slachtofferhulp zal uw gegevens dan blokkeren voor toekomstige direct marketing of telemarketing activiteiten, zodat u niet meer door Fonds Slachtofferhulp benaderd wordt. U kunt ons dit kenbaar maken door een mail te sturen aan: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Recht van dataportabiliteit

Wanneer u uw gegevens naar een andere organisatie wenst over te dragen, dan kunt u uw recht op dataportabiliteit inroepen. Wij zullen de gegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op grond van de met u gesloten overeenkomst, aan u verstrekken in een gangbaar bestandformaat (zoals xls- of csv-bestand). Na verzending van het bestand, kunt u de gegevens overdragen naar een andere organisatie.

Inroepen van uw rechten

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen met daarbij de vermelding welk recht u wenst in te roepen of u kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 070 – 392 5200 (dagelijks bereikbaar tussen 8:30 – 12:30) of via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Social Media

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met donateurs, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op deze social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl.

Cookies

Gebruik van cookies en uw huidige instellingen

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Fonds Slachtofferhulp in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of via telefoonnummer 070 – 392 5200 (dagelijks bereikbaar tussen 8:30 – 12:30) uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Fonds Slachtofferhulp via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of via telefoonnummer 070 – 392 5200 (dagelijks bereikbaar tussen 8:30 – 12:30).

Wijzigingen

Stichting Fonds Slachtofferhulp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Stichting Fonds Slachtoffer tevens kenbaar maken via de website www.fondsslachtofferhulp.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.