Verkeersdoden in Nederland: statistieken aantallen 2020-2021

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om door een verkeersongeval. Daarmee is de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden wederom niet gehaald. Wel was een opvallende daling te zien in het aantal verkeersdoden onder autobestuurders. In het aantal verkeersslachtoffers onder e-bikers is een langzame stijging zichtbaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In 2021 is een landelijke doelstelling gezet van maximaal 500 verkeersdoden. Deze doelstelling is niet gehaald, maar er is wel een daling zichtbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in 2021 582 verkeersdoden vielen, ten opzichte van 610 in 2020.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde opvallend onder inzittenden van personenauto’s en nam vooral toe onder oudere fietsers. In Noord-Brabant vielen voor het eerst in zeven jaar niet de meeste dodelijke verkeersslachtoffers.

 

Aantal verkeersdoden per jaar in Nederland 2015 – 2021

In 2021 vielen 582 verkeersdoden, 28 (4,6 procent) minder dan in 2020. Er kwamen 427 mannen om in het verkeer. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van 2020. Het aantal verkeersdoden onder vrouwen is met 155 nagenoeg gelijk gebleven.

Jaartal Aantal verkeersdoden
2015 621
2016 629
2017 613
2018 678
2019 661
2020 610
2021 582

 

statistieken-verkeersdoden-nederland

38 procent fietsdoden reed op een e-bike

De meeste slachtoffers in 2021 waren fietsers (207). Dit waren er 22 minder dan in 2020 en bijna evenveel als in 2019. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Van de slachtoffers in 2021 reden er 80 op een elektrische fiets of pedelec. Er is een lichte stijging te zien in het percentage e-bikers dat slachtoffer wordt in het verkeer. Zo zien we een stijging van 5 procent ten opzichte van 2020 en 6 procent ten opzichte van 2019.

 

verkeersdoden-wijze-vervoer

Laagste aantal verkeersdoden autobestuurders

De meest opvallende cijfers met betrekking tot verkeersdoden zijn die van omgekomen autorijders. In 2021 kwamen 175 bestuurders om het leven, ten opzichte van 543 in 2020. Dat is een daling van bijna 70 procent én het laagste aantal in de afgelopen 20 jaar. Het aantal fietsdoden is sinds 2020 nagenoeg stabiel. In dit jaar vielen er bijna 20 procent meer slachtoffers op de fiets dan in de auto., In 2021 reed een derde van alle verkeersdoden op de fiets.

 

Meeste dodelijke ongelukken buiten bebouwde kom

Het grootste aantal verkeersdoden viel in 2021 op 50km/uur-wegen (26%) en op 80km/uur-wegen (23%). 60km/uur-wegen zijn verantwoordelijk voor zo’n 16% van de verkeersdoden. Op wegen met een maximumsnelheid van 100, 120 of 130 km/uur viel 9% van de verkeersdoden. Dat is gelijk aan het percentage dat op 30km/uur-wegen te maken krijgt met een dodelijk verkeersongeval.

Ouderen

In de leeftijdsgroep van 60 en ouder vielen verreweg de meeste verkeersdoden. Hoewel het aantal iets afnam van 306 in 2020 naar 294 in 2021, tellen zij voor de helft van de slachtoffers. Deze groep verkeersdeelnemers heeft relatief vaak een verkeersongeval. In 2021 was 74 procent van de fietsdoden ouder dan 60 jaar. Een derde was 80 jaar of ouder. Deze stijgende trend is voornamelijk te wijten aan een toename in de hoeveelheid enkelvoudige fietsongelukken.

Kinderen

Het aantal verkeersdoden in de leeftijd van 15 jaar of jonger is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020: 3%. Het gaat hier om 17 personen. In de categorie daarboven (15-19 jaar) waren dat er 42 (=7,2%). Een deel van die groep is meerderjarig. Het precieze aantal kinderen is dus een schatting.

Aantal verkeersdoden per dag

Het totaalaantal van 582 verkeersdoden (in 2021) betekent dat er in ons land gemiddeld 11 verkeersdoden per week vallen. Dat zijn er iets minder dan in 2020. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een verkeersongeluk op regenachtige dagen met een factor twee toeneemt. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van andere factoren zoals de snelheid, de dag van de week en de tijd van de dag. Sneeuw lijkt overigens juist een risico verlagend effect te hebben. Dat komt waarschijnlijk omdat op dagen met sneeuwval mensen vanuit zichzelf al voorzichtiger rijden. En omdat de kwetsbare verkeersdeelnemers ervoor kiezen thuis te blijven.

 

Aantal verkeersdoden wereldwijd

Elk jaar vallen er meer dan 1,3 miljoen verkeersdoden wereldwijd. Bijna de helft (46%) van deze verkeersdoden zijn voetgangers, fietsers of gebruikers gemotoriseerde tweewielers, gezamenlijk ook wel bekend als ‘kwetsbare weggebruikers’. In armere landen ligt dit percentage van kwetsbare verkeersweggebruikers hoger en kan dit oplopen tot 80%. Ook in Nederland zie je dit terug. In 2017 vielen er voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in de auto.

Verkeersdoden door alcohol of drugs

In 2015 vielen naar schatting 12% – 23% van de verkeersdoden in Nederland door alcohol in het verkeer. Dit komt neer op 75 tot 140 verkeersdoden. Ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep zware alcoholovertreders. Het ongevalsrisico van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5‰ ongeveer 1,4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,0‰ is het risico bijna vier keer zo hoog, en bij 1,5‰ meer dan twintig keer.

Aantal ongelukken en gewonden in Nederland

In 2020 raakten in Nederland naar schatting 19.700 personen ernstig gewond in het verkeer. Dit zijn ongeveer 1.700 personen minder dan in 2019. Een derde van het aantal ernstig verkeersgewonden is een fietser van 55 jaar of ouder. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken.

Maatschappelijke kosten per verkeersdode

De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen zijn enorm. Volgens het SWOV bedragen de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 17 miljard in 2018 (€ 15,8 tot € 18,6 miljard): vergelijkbaar met ruim 2% van het bruto binnenlands product (bbp).

De geschatte kosten per verkeersdode bedragen € 2,9 miljoen. Voor een ernstige verkeersgewonde is dat € 310.000.