Meer oog voor elkaar: idealistisch of een goed voornemen voor 2022?

Recht doen aan toegebracht leed en slachtoffers helpen om hun kracht te hervinden. Voor die opdracht staat het Fonds Slachtofferhulp ook in 2022.

Recht doen aan toegebracht leed en slachtoffers helpen om hun kracht te hervinden. Voor die opdracht staat het Fonds Slachtofferhulp ook in 2022.  Samen met onze achterban van onze betrokken donateurs en sponsoren, en onze vele samenwerkingspartners, zullen mijn collega’s en ik daar graag en met verve de schouders onder zetten. Een helpende hand reiken aan kwetsbare mensen in onze samenleving en slachtoffers een stem geven is hard nodig. Juist nu!

Begin 2021 hoopten we nog dat we ons ‘leven na Corona’ stap voor stap konden gaan hervatten. Het werd echter een jaar met stap voor stap nieuwe varianten, maatregelen en beperkingen. Onderlinge verschillen en belangen werden verder uitvergroot en zorgde voor polarisatie en onverdraagzaamheid tussen mensen. Het is een groot goed dat je in Nederland je eigen mening, hoe abject ook, in vrijheid mag geven. Maar als de vrijheid van de één de vrijheid van de ander in de weg staat, geldt het redelijke compromis. En dat moeten we in ons mooie land niet kwijtraken.

Het is natuurlijk aan het nieuwe Kabinet en aan de politiek op alle niveaus om de komende jaren te investeren in herstel van vertrouwen. Het kabinet kan helpen om de verdeeldheid van vandaag om te buigen naar verdraagzaamheid door eerlijk te communiceren en het debat op inhoud te voeren. Maar het is vooral de verantwoordelijkheid van onszelf als burgers van dit land om elkaar iets meer te vertrouwen en te respecteren. Oog te hebben voor de ander en vooral ook voor wat ons allen bindt. Dat klinkt idealistisch. En dat is het misschien ook wel. Laten we het een mooi streven of goed voornemen noemen waar iedereen op zijn eigen wijze invulling aan kan geven!

Het Fonds Slachtofferhulp zal in 2022 extra oog hebben voor nieuwe vormen van slachtofferschap. Hulp aan jonge slachtoffers van online seksueel misbruik is bijvoorbeeld een belangrijk speerpunt de komende tijd. Maar ook het goed kunnen uitoefenen van je rechten als slachtoffer heeft onze nadrukkelijke aandacht. Want wat heb je aan rechten op papier als die in de praktijk een wassen neus blijken? In het coalitieakkoord van het nieuwe Kabinet stemde de zin ‘het borgen van de positie van slachtoffers’ ons positief. Toch is dat nog weinig concreet en zijn we erg benieuwd hoe daar door de nieuwe ministers van Justitie en Veiligheid invulling aan wordt gegeven. We kijken uit naar een nadere kennismaking en informeren hen graag over belangrijke uitdagingen die wij zien om recht te doen aan de positie van slachtoffers. Betrouwbaarheid en medemenselijkheid, daar gaan we voor.

Met steun van onze fantastische donateurs, waarop we ook dit jaar hopen te mogen rekenen.

Mag ik u een veilig en gezond 2022 toewensen?

 

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp