Onderzoek Medische Incidenten

Voordat we een nieuw hulpaanbod gaan ontwikkelen, doen we altijd uitgebreid onderzoek. Wat is nodig? Voor wie? Wat helpt? Voor het programma medische incidenten startten we in 2018 met de pilot casemanagement medische incidenten. Voorafgaand en tijdens de pilot doen we uitgebreid onderzoek. Adjunct directeur Carlo Contino vertelt over dit traject.

Kun je vertellen wat de pilot casemanagement medische incidenten inhoudt?

“In de pilot kunnen deelnemende ziekenhuizen gedupeerde patiënten of nabestaanden, na het melden van een mogelijke calamiteit, doorverwijzen
naar een onafhankelijke casemanager van Fonds Slachtofferhulp. Het doel is dat slachtoffers die met allerlei complexe gevolgen te maken krijgen, door de intensieve ondersteuning van de casemanager weer grip krijgen op hun leven. We onderzoeken met deze pilot of en onder welke voorwaarden het casemanagement tegemoet komt aan de behoeften van de gedupeerde patiënt en in hoeverre alle betrokkenen er meerwaarde in zien.”

Welke rol hebben ziekenhuizen hier in?

“Zonder ziekenhuizen is er geen pilot. Deze pilot kunnen we alleen uitvoeren dankzij de moedige deelname van de zeven ziekenhuizen.
Uitgangspunt is dat ziekenhuizen het beste voor patiënten willen. Er wordt hard gewerkt aan een cultuur waarin open wordt omgegaan met klachten, incidenten en gedupeerde patiënten. Casemanagement is voor ziekenhuizen aanvullend aan wat zijzelf kunnen betekenen voor de patiënt. Openheid, erkenning en goede hulpverlening helpen gezamenlijk voorkomen dat na een medisch incident patiënt en ziekenhuis tegenover elkaar komen te staan.”

Wat was de aanleiding voor de pilot?

“In 2009 deden we onderzoek naar gaten in de hulpverlening aan slachtoffers in het algemeen. Toen kwam deze voor het Fonds Slachtofferhulp nog onbekende groep mensen ook naar voren. Gedupeerden van een medische misser ervaren dezelfde impact en hebben dezelfde behoefte aan ondersteuning als slachtoffers van bijvoorbeeld geweld of een verkeersongeluk. Alleen was er voor hun totaal geen opvang of steun. Daardoor is het balletje gaan rollen. We hebben vanaf 2013 verder onderzoek laten uitvoeren en hebben veel gesproken met patiënten die zoiets hebben meegemaakt en met nabestaanden. Zo kregen we steeds beter zicht op de omvang van deze groep, op de problemen waar zij mee te maken krijgen, op de behoefte aan goede hulp en hoe wij daar mogelijk invulling aan zouden kunnen geven. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek was om te verkennen of een vorm van casemanagement vergelijkbaar aan wat er al is voor slachtoffers van misdrijven, ook geschikt is na een medisch incident: intensieve praktische, juridische en psychosociale ondersteuning. Uiteindelijk wil je dat de mensen die het hard nodig hebben, kunnen rekenen op de best mogelijke hulp.”

Waar staat de pilot nu?

“We zitten in de laatste fase. Vanaf de start van de pilot in 2018 hebben we een onafhankelijk onderzoek mee laten lopen. Dat is nu bijna afgerond. Voldoet casemanagement aan de behoefte van de patiënten? En hoe ervaren de ziekenhuizen het proces? Wat zien de casemanagers zelf in de praktijk? Wat zijn kritische succesfactoren en aan welke kwaliteitscriteria moet het hulpaanbod voldoen?”