Opheffen of ontbinden ANBI-stichting

Als bestuur kunt u kiezen voor het opheffen of ontbinden van een stichting. Natuurlijk wilt u dit verantwoord en met een goed gevoel doen. Hoe ziet dit proces eruit? En wat te doen met een eventueel restvermogen?

Om verschillende redenen kan een bestuur besluiten om een stichting op te heffen of te ontbinden. Denk aan een tekort aan bestuursleden, een tekort aan financiële steun of juist het bereiken van het doel waarvoor de stichting is opgezet. Hoe zorgt u ervoor dat u de stichting op een verantwoorde manier opheft? En wat doet u met een eventueel overschot na vereffening van de baten en lasten? U kunt ervoor kiezen dit te doneren aan Fonds Slachtofferhulp.

Stichting opheffen KvK

Opheffing van de stichting begint met een ontbindingsbesluit vanuit het bestuur. Dit besluit moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals in de statuten zijn opgenomen. Is er bijvoorbeeld vastgelegd dat een ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist? Dan is het besluit alleen op die voorwaarde rechtsgeldig.
De volgende stap is het verzoeken van de Kamer van Koophandel om de stichting uit het Handelsregister te verwijderen. Hiermee laat u aan de buitenwereld weten dat de stichting wordt opgeheven.

Vereffening vermogen stichting

Vervolgens is het tijd om de baten en lasten van de stichting in kaart te brengen. Deze moeten op een verantwoorde manier worden verdeeld. Heeft de stichting schulden? Dan worden die, meestal door een bestuurslid die als vereffenaar optreedt, betaald. Daarnaast worden eventuele bezittingen verkocht. Is er daarna nog geld over? Dan moet de vereffening daarvan worden uitgevoerd volgens de statuten. In het geval van een ANBI-stichting zal dit betekenen dat een restvermogen volledig zal moeten worden besteed aan een andere ANBI-stichting.

Het opheffen van de stichting is pas voltooid als:

  1. het vermogen is vereffend;
  2. de bank is ingelicht, de bankrekening is opgeheven en het eventuele restvermogen is overgemaakt naar een andere stichting;
  3. de Kamer van Koophandel hiervan op de hoogte is gebracht, en
  4. bij de Belastingdienst formeel is gevraagd om beëindiging van de beschikking tot aanwijzing als ANBI.

Het is belangrijk om alle stappen volgens de statuten te doorlopen. Vraag bij twijfel altijd advies aan een notaris.

Fonds Slachtofferhulp (een CBF-erkende ANBI-stichting) houdt zich van harte aanbevolen voor ontvangst van restvermogen van opgeheven stichtingen. Wij kunnen dit geld goed gebruiken om slachtoffers en nabestaanden de hulp en erkenning te bieden die zij nodig hebben.

Waarom Fonds Slachtofferhulp?

1,7 miljoen Nederlanders per jaar – dat zijn er 5000 per dag – worden slachtoffer van een ongeval, ramp of misdrijf. Zij ontvangen helaas niet altijd de hulp die nodig is. Al ruim dertig jaar helpen wij slachtoffers hun kracht te hervinden. We komen op voor hun rechten, brengen ze in contact met lotgenoten en zorgen er met hulp van donateurs voor dat ze gespecialiseerde hulp kunnen ontvangen. Denk aan emotionele, juridische of financiële steun. Alles wat nodig is voor een nieuwe start. In ons jaarverslag leest u hoe de giften van onze donateurs en sponsoren maximaal ten goede komen aan slachtoffers en nabestaanden.

Ziet u overlap in uw en onze doelstellingen? Wilt u met het restvermogen uit uw stichting bijdragen aan een betere positie van slachtoffers in Nederland? Op een manier die werkt en zorgt voor permanente verbetering?

Maak het bedrag over naar NL60 INGB 0000006700, onder vermelding van ‘restvermogen ivm opheffen (naam stichting)’.

Vragen? Neem contact op

Heel graag geef ik u meer informatie over onze programma’s, projecten en initiatieven. U kunt eenvoudig contact opnemen via e-mail of telefoon voor een vrijblijvend overleg. Ik kijk er naar uit!

Dusjka Stijfhoorn, senior beleidsmedewerker
Telefoon: 070 363 59 36 of 06 132 130 38
e-mail: stijfhoorn@fondsslachtofferhulp.nl