Femicide: elk verloren leven is er één te veel

Vrouwen die gedood worden door hun (ex-)partner: het is in Nederland geen onbekend fenomeen. Zo werd in januari 2022 de 30-jarige Rachel op straat vermoord door haar ex-partner omdat hij de gestrande relatie niet kon accepteren. Van de vrouwen die in de periode van 2018 tot 2022 zijn vermoord, was bij bijna 60% de (ex-)partner de dader. Zaken als die van Rachel, waarbij een vrouw wordt vermoord omdat zij een vrouw is, zijn voorbeelden van femicide.

Gepubliceerd op

Dr. Pauline Aarten, senior onderzoeker bij Fonds Slachtofferhulp, nam plaats tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over femicide. Tijdens het rondetafelgesprek deelt Pauline de inzichten uit haar onderzoek naar de oorzaken van femicide. Inzicht in de oorzaken is namelijk belangrijk om dit geweld tegen vrouwen te voorkomen.

Want welke motieven spelen er bij daders van partnerdoding? Uit onderzoek van Pauline blijkt dat zij handelen uit jaloezie of omdat zij het kunnen niet verkroppen dat de relatie ten einde komt en bang zijn hun partner te verliezen. Hierbij is er vaak sprake van langdurig huiselijk geweld wat eraan vooraf gaat. Ook komt het voor dat sommige daders ernstige psychische problemen hebben en gewelddadig worden doordat zij bijvoorbeeld in een psychose verkeren.

“Het gezegde ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving’ is ons allen wel bekend. Maar het gezin kan ook tot een van de meest gewelddadige sociale instituties worden gerekend. Het is belangrijk dat we hier meer aandacht voor hebben in onze aanpak tegen femicide.”

Naast inzicht in de oorzaken moet er volgens Pauline gestreefd worden naar betere scholing en voorlichting op dit thema én een betere samenwerking tussen juridische- en hulpverleningsinstanties. Om dit te bereiken is het nodig om, onder andere, partnergeweld vroegtijdig te signaleren en de behoeften van slachtoffers in kaart te brengen.

Pauline Aarten blijft zich als senior beleidsmedewerker en onderzoeker bij het fonds inzetten voor de verbetering van de hulpverlening en rechtspositie van slachtoffers van geweldsmisdrijven.