Dossier: verkiezingen 2021

In maart 2021 waren er verkiezingen. Welke politieke partijen vinden het belangrijk dat slachtofferrechten worden nageleefd? En wat doen de partijen om te zorgen dat de rechtspositie van slachtoffers verbetert? We nemen je mee aan de hand van verschillende stellingen.


Hoe zit het met je rechten als slachtoffer?

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

Eens, jouw rechten als slachtoffer zijn op papier goed geregeld. Maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis. Dat komt omdat er voor de verschillende betrokkenen, zoals de politie of het Openbaar Ministerie geen consequenties zijn als ze jouw rechten niet naleven. Consequenties kunnen bijvoorbeeld sancties zijn, voor de partij die rechten schendt. Of compensatie voor benadeelde slachtoffers. Een goede stok achter de deur is een onafhankelijke autoriteit – een Ombudsman of Slachtoffercommissaris - die toeziet op die naleving.

Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

Oneens, de hoeveelheid rechten is niet relevant. Het échte probleem is dat de rechten in de praktijk niet overal hetzelfde worden nageleefd. En dat er geen consequenties bestaan voor niet-naleving van de rechten. Slachtofferrechten zijn dus te vrijblijvend. Daarom is het belangrijk dat alle partijen weten waar de verantwoordelijkheid van de overheid, van private partijen en het individu ligt. Dan weet je als slachtoffer ook waar je op kunt rekenen.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, de afgelopen jaren zijn de rechten voor slachtoffers gelukkig sterk verbeterd. Maar we zijn er nog niet. We moeten er niet alleen voor zorgen dat slachtoffers weten wat hun rechten zijn, maar ook dat ze hun rechten kunnen uitoefenen. Dat betekent wat de VVD betreft ook dat de privacy van slachtoffers veel beter moet worden gewaarborgd en dat er ook consequenties moeten zijn als er fouten worden gemaakt waardoor de rechten van slachtoffers worden geschonden.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, wij vinden het belangrijk dat slachtofferrechten hoog op de agenda blijven staan. Het komt nog te vaak voor dat slachtofferrechten in de praktijk niet worden nageleefd. Overigens hoeft meer aandacht voor de rechten van slachtoffers niet te betekenen dat verdachten minder rechten krijgen. De VVD wil bovendien dat slachtoffers minstens zo gemakkelijk aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand als verdachten.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, voor het CDA is het van belang dat de verworven slachtofferrechten nu ook echt goed worden nageleefd in de praktijk, daar schort het vaak aan. Sancties zijn daarvoor wellicht niet de meest effectieve route. Slachtoffers tegemoetkomen door middel van compensatie is mogelijk effectiever. Echter valt er ook winst te behalen bij goede voorlichting en onverminderd aandacht voor dit thema.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, de slachtofferrechten zijn in balans met de rechten van de verdachte. De verdachte is nog altijd onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt, tegelijkertijd heeft het slachtoffer wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld zijn of haars zienswijze naar voren te brengen. Het CDA zet zich al geruime tijd (succesvol) in voor betere borging van slachtofferrechten. Dat werk zal het CDA voortzetten.

 • D66 (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, D66 is van mening dat het nu vooral zaak is om de rechten van slachtoffers in de praktijk uit te voeren. Daarbij moet goed gekeken naar welke middelen het meest effectief zijn om dat doel te bereiken. Sancties zouden daarbij een middel kunnen zijn.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, D66 staat pal voor adequate strafproces. Daartoe is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de versterking van de positie van het slachtoffer. Het is nu zaak om te zorgen dat deze rechten in de praktijk kunnen worden uitgeoefend

 • GroenLinks (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, de strafrechtspleging is naast het berechten van de dader en het bevestigen van de norm voor de samenleving óók bedoeld om recht te doen aan het slachtoffer, zowel materieel als immaterieel. Nu kunnen politie en OM nog te vrijblijvend omspringen met het recht van slachtoffers om gehoord, geïnformeerd en betrokken te worden in de strafzaak die uiteindelijk óók van het slachtoffer is.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, we moeten toewerken naar een model voor de strafrechtspleging, waarin naast de formele strafrechtelijke afdoening ook onderzocht wordt of daders en slachtoffers onderling tot genoegzame oplossingen kunnen komen. Mediation biedt daarvoor uitstekende perspectieven.

 • SP (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, slachtofferrechten werken alleen wanneer ze worden nageleefd. Gebeurt dat niet dan moet eerst geprobeerd worden de rechten alsnog uit te voeren. Kan dat niet meer? Dan moeten sancties of compensatie mogelijk worden.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, er is steeds meer aandacht voor het slachtoffer en dat is goed. Maar het naleven van de slachtofferrechten gaat niet altijd goed, daar zou meer aandacht voor moeten zijn.

 • PvdA (Stelling 1: Neutraal | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Neutraal, uiteraard moeten slachtofferrechten gerespecteerd worden. En het is goed als er een onafhankelijk instantie komt waar slachtoffers of hun advocaten terecht kunnen als zij menen dat hun slachtofferrechten niet zijn nagekomen. De PvdA weet niet of het dan nog nodig is dat sancties aan het niet nakomen van slachtofferrechten moeten worden verbonden. Dat kan er ook toe leiden dat OM of rechters teveel tegenover slachtoffers in plaats van naast slachtoffers komen te staan.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, je kunt rechten van slachtoffers en verdachten niet tegen over elkaar afwegen. Iedere partij neemt een eigen positie in. Wel zou het goed zijn als de mogelijkheden om slachtoffers en verdachten/daders dichter bij elkaar te brengen zoals door mediation meer en beter benut worden.

 • CU (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Neutraal)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, het is belangrijk dat politie, OM en rechtbank rekening houden met de positie van slachtoffers. Zo moet de mogelijkheid om over te gaan tot mediation nadrukkelijker worden aangeboden. Ook dienen politie, OM en de rechtbank de wettelijke positie van slachtoffers te respecteren.

  Het is hierbij wel van belang te beseffen dat deze instanties meerdere belangen moeten meewegen, zoals het voorkomen van recidive en de grondrechten van verdachten.

  Als desondanks nog steeds de rechten van slachtoffers niet goed worden nageleefd, is het goed dat wordt gekeken hoe dit kan worden verbeterd.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Neutraal, de ChristenUnie vindt niet dat de rol van het slachtoffer minder of groter moet worden qua vorm. Wel zou deze op een ander moment in het proces meer passend zijn.

  In ons verkiezingsprogramma schrijven wij hierover:
  ”De nieuwe positie van het slachtoffer in het strafrecht knelt met de onschuldpresumptie van de verdachte. De stem van het slachtoffer blijft belangrijk, gelet op de functies van het strafrecht, maar is pas relevant als de schuld is vastgesteld en de straf moet worden bepaald. Daartoe kan een tweefasenproces worden overwogen.”

 • PvdD (Stelling 1: Eens | Stelling 2: Oneens)

  Stelling 1: Je zou een compensatie moeten krijgen als je rechten niet worden nageleefd

  Eens, de afgelopen jaren is de rechtspositie van het slachtoffer aanzienlijk verbeterd. De Partij voor de Dieren vindt dat een goede zaak. Nu is het van belang dat de praktijk de wetgeving gaat volgen. In het uiterste geval kan een sanctie worden opgelegd.

  Stelling 2: Slachtoffers hebben te veel rechten

  Oneens, de afgelopen jaren is de rechtspositie van slachtoffers aanzienlijk verbeterd. De Partij voor de Dieren vindt dat een goede zaak. Dit heeft de rechtsposities van het slachtoffer en de verdachte meer in balans gebracht.

Slachtoffer en dader komen er samen uit: deel je ervaring

Veel politieke partijen doen in hun verkiezingsprogramma’s voorstellen om meer herstelbemiddeling, ook wel mediation genoemd, in te zetten. Hierbij gaat een onafhankelijke bemiddelaar samen met beide partijen op zoek naar een oplossing voor het probleem. Het slachtoffer en de dader komen er dus samen uit. Er gaan zelfs stemmen op om mediation in te zetten als alternatief voor de gang naar de rechter. Maar we weten nog niet veel over ervaringen van slachtoffers met mediation. Deel daarom hier je verhaal met ons. Zodat wij ons hard kunnen maken voor de belangen van slachtoffers bij mediation.

Schadevergoeding: goed geregeld?

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

Neutraal, een slachtoffer moet kunnen kiezen wat voor hem het beste is, om zo goed mogelijk door te kunnen gaan met zijn leven. Uit onze onderzoeken blijkt dat het slachtoffers niet persé het onderste uit de kan willen halen, maar dat ze vooral hun schade vergoed willen krijgen. En wanneer een vergoeding pas na jaren wordt uitgekeerd, zorgt dit te vaak voor financiële problemen. Wat vooral belangrijk is, is dat meer slachtoffers hun schade kunnen claimen dan nu het geval is.

Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

Eens, met een speciale verzekering hebben slachtoffers de meest kans om biedt de geleden schade ook daadwerkelijk vergoed te krijgen. Nu komt bij 80-85% van de slachtoffers hun zaak niet eens voor de rechter en kunnen zij hun schade dus niet claimen. En zelfs voor die andere kleine groep komt het uiteindelijk niet vaak – of heel laat- tot een toekenning van een schadevergoeding. Een verzekering kijkt wat de schade van het slachtoffer is, ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is en of er wel of niet een strafzaak zal komen.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Eens)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, de VVD wil dat afwikkeling van schade eenvoudiger wordt en dat slachtoffers beter worden beschermd. Nu gaat afwikkeling in sommige gevallen te traag. De VVD wil schadeprocedures versnellen, door bijvoorbeeld zeker te stellen dat alle betrokkenen voldoen aan de gedragsregels in de letselschadesector. Snellere procedures mogen er echter niet toe leiden dat slachtoffer een deel van hun schade niet vergoed kunnen krijgen.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Eens, wij vinden dat slachtoffers hun schade sneller en effectiever vergoed moeten kunnen krijgen. Daarom wil de VVD dat er meer bescherming komt voor slachtoffers bij de afhandeling van letselschade. Ook wil de VVD dat er voldoende aandacht moet zijn voor slachtoffers bij rechtshulppakketten, die kosteloos beschikbaar moeten komen voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Eens)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, de afwikkeling van schade moet zorgvuldig gebeuren. Het is ook belangrijk dat afwikkeling tijdig plaatsvindt, maar dat mag niet ten koste gaan van (een deel van) de vergoeding.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Eens, het CDA zet zich in voor het verbeteren van de verzekeringspraktijk voor slachtoffers. Zo zijn wij voorstander van directe verzekeringen bij letselschade. Dergelijke directe verzekeringen kunnen een mogelijk middel zijn om in de praktijk ook verzekerd te zijn tegen misdrijfschade.

 • D66 (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Oneens)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, D66 vindt dat de keuze aan het slachtoffer is. Hij of zij moet voor zichzelf kunnen bepalen wat een goede afhandeling van de schade is.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Oneens, indien er schade is geleden als gevolg van een misdrijf, moet deze vanzelfsprekend vergoed worden. D66 is daarbij voorstander dat de schade zoveel mogelijk op de dader verhaald wordt. Als de schade door een verzekering vergoed wordt, kan deze niet meer bij de dader geëist worden. Daarbij zijn er al verzekeringen waarbij schade mogelijk gedekt wordt zoals de inboedelverzekering bij inbraak, of de ziektekostenverzekering bij medische kosten.

 • GroenLinks (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Eens)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, uiteindelijk bepalen betrokkenen zelf hun procesopstelling in civiele zaken. GroenLinks vindt wel dat letselschadezaken sowieso veel sneller afgewikkeld moeten worden. Nu anticiperen verzekeraars regelmatig op het scenario dat letselschadeslachtoffers procesmoe worden en genoegen nemen met minder dan waar ze recht op hebben. GroenLinks heeft voorgesteld om een voorbeeld te nemen aan de Franse letselschadepraktijk, waarin letselschadeslachtoffers snel een voorschot krijgen uitgekeerd, in afwachting van de verdere afwikkeling van de letselschadezaak.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Eens, GroenLinks vindt dit een goed idee, mits het niet als een verplichting wordt opgelegd. Het moet ter vrije beoordeling van burgers zijn

 • SP (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Neutraal)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, veel slachtoffers verblijven jaren in het ongewis. Maar zij merken wel dagelijks de nadelen van het misdrijf of letsel. Het uitbetalen moet altijd sneller. Maar of het ook ten koste moet gaan van het gehele schadebedrag moet door het slachtoffer zelf bepaald worden.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Neutraal, een verzekering kan helpen voor mensen die dat kunnen betalen. Maar niet iedereen in Nederland kan nóg een verzekering betalen. Er moet ook een oplossing komen voor mensen die een verzekering niet kunnen betalen.

 • PvdA (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Neutraal)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, aan de ene kant moet de snelheid van de afwikkeling van letselschade omhoog. Door lange duur van veel procedures raken slachtoffers vaak gefrustreerd en teleurgesteld. Maar aan de andere kant mag heeft een slachtoffer recht op de schadevergoeding die hem/haar toekomt. Als die volledig gecompenseerd wenst te worden, ook omdat dat gevoelsmatig de enige manier is om genoegdoening te verkrijgen, moet die mogelijkheid blijven bestaan

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Neutraal, verzekeren tegen misdaadschade vergt een inschatting van de risico’s en de daarbij behorende te betalen premie. Dat kennen wij al voor specifieke misdrijven zoals verzekeringen tegen de gevolgen van diefstal. Als er verzekeraars zijn die een brede misdaadverzekering willen aanbieden en particulieren zich willen verzekeren is er geen bezwaar tegen.

 • CU (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Neutraal)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, het is van belang dat we recht doen aan het slachtoffer. Bij de afwikkeling van misdrijf- of letselschade kan per situatie verschillen wat nodig is. Voor de één zal dit betekenen dat deze snel moeten worden afgewikkeld, de ander zal misschien juist de voorkeur hebben voor een langer proces met het volledige bedrag als resultaat. Daarnaast is het goed om te kijken hoe de procedure als geheel laagdrempeliger kan worden.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Neutraal, de ChristenUnie is in principe niet tegen een verzekering bij misdrijfschade. Maar een verzekering als deze zal niet voor iedereen een optie zijn, bijvoorbeeld vanwege betaalbaarheid. Daarom moet een schadevergoeding nog steeds de eerste route blijven.

 • PvdD (Stelling 3: Neutraal | Stelling 4: Neutraal)

  Stelling 3: Liever snel een kleine schadevergoeding, dan lang wachten op een grote schadevergoeding

  Neutraal, de afwikkeling van misdrijf- of letselschade is in veel gevallen maatwerk. Het is belangrijk dat de termijn van afwikkelen niet zorgt voor financiële problemen bij het slachtoffer. In die gevallen moet de afwikkeling dus sneller.

  Stelling 4: Er moet een verzekering komen voor schadevergoeding na een misdrijf

  Neutraal, een particuliere verzekering afsluiten tegen misdrijfschade kan een onderdeel zijn van de oplossing. Maar het probleem moet ook bij de bron aangepakt worden, niet iedereen kan zich immers een particuliere verzekering veroorloven. Het is onacceptabel dat het overgrote merendeel van de slachtoffers hun schade niet kan claimen via de reguliere weg, dat moet veranderen.

Aanpak seksueel geweld en online seksueel geweld

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

Eens, steeds meer jongeren worden slachtoffer van online seksueel misbruik en melden zich bij onder andere de jeugdhulpverlening en jeugd GGZ met veel verschillende hulpvragen. We zetten ons in om de behoefte en de hulpvraag van slachtoffers in kaart te brengen. Zo leren we zo veel mogelijk aan welke hulp jongeren behoefte hebben en of de bestaande hulp hieraan voldoet.

Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

Oneens, natuurlijk moeten slachtoffers van onvrijwillige seks beter beschermd worden. Er is afgelopen jaar veel te doen geweest over de plannen in Den Haag om de wet seksuele misdrijven te moderniseren. We hebben hierbij, met veel andere organisaties en deskundigen, gepleit voor een model waarin alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar zijn als verkrachting. Ook als bijvoorbeeld de ander verstijft of bevriest als er seksuele handelingen plaatsvinden. We zijn blij dat dit pleidooi overgenomen is in de plannen. Maar we willen niet zo ver gaan dat nadrukkelijke toestemming in de wet wordt opgenomen.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Neutraal)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, digitalisering zorgt voor veel meer slachtoffers van online seksueel misbruik, bedreigingen en wraakporno. Als zoiets je overkomt moet je altijd kunnen rekenen op hulp. Daarnaast willen wij dat er een eenvoudige spoedprocedure voor slachtoffers van dergelijke internetterreur en online misbruik komt, zodat onrechtmatige content op last van de rechter direct kan worden verwijderd.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Neutraal, de zedenwetgeving is verouderd en het verkrachtingsdelict sluit niet meer aan op deze tijd. De VVD vindt dat bij verkrachting naast dwang en geweld het ontbreken van wederzijdse instemming centraal moet komen te staan. Alle vormen van onvrijwillige seks moeten daarom strafbaar zijn als verkrachting. Daarom zetten we eerst in op het moderniseren van het verkrachtingsdelict en niet op het eisen van nadrukkelijke toestemming.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (stelling 5: Eens | Stelling 6: Oneens)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, er moet hard opgetreden worden tegen online seksueel misbruik. Terwijl er ook een hele wereld te winnen is op het vlak van preventie. Wij willen bijvoorbeeld ook actie ondernemen tegen deep nudes.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Oneens, het CDA is voorstander van het nieuwe wetsvoorstel van minister Grapperhaus om de wetsartikelen die verkrachting strafbaar stellen te verbeteren. Verkrachting is een delict dat vaak erg lastig te bewijzen is, maar wanneer iemand behoort te weten dat er geen sprake is van instemming, moet er sprake zijn van verkrachting. De nieuwe wet gaat dat regelen. Wetgeving die alle seks zonder nadrukkelijke toestemming strafbaar stelt gaat echter te ver.

 • D66 (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Neutraal)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, online misbruik komt steeds vaker voor en neemt steeds andere vormen aan. In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling en dit kan ook na online contact. Denk bijvoorbeeld aan loverboyproblematiek. D66 vindt het belangrijk dat de overheid leert van succesvol beleid in het buitenland. Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling dient op landelijk niveau geregeld te zijn. Dit is namelijk complexe jeugdhulp. Hulp is nodig voor slachtoffers maar ook getuigen en plegers van geweld.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Neutraal, seksuele misdrijven hebben enorme impact op slachtoffers. Het is een groot probleem. D66 is voor modernisering van de zedenwetgeving. De wereld is veranderd, denk bijvoorbeeld aan allerlei vormen van seksueel misbruik via digitale middelen. Het is goed de wetgeving bij de tijd te brengen. Daarbij plaatsen we wel de kanttekening dat deze nieuwe wetgeving er niet per se voor gaat zorgen dat meer verdachten veroordeeld worden. Het is ook nodig te investeren in kwaliteit en capaciteit van opsporing en vervolging en er is een cultuurverandering nodig. Alleen het strafrecht aanpassen is niet voldoende.

 • GroenLinks (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Oneens)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de snellere aanpak van zedenzaken. Mede door GroenLinks heeft de zedenpolitie extra budget gekregen om achterstanden weg te werken. Daarnaast heeft GroenLinks zich ervoor ingezet dat de Centra Seksueel Geweld in beginsel elk zedenslachtoffer kunnen begeleiden in de strafzaak en de psychische en fysieke hulp kunnen bieden die nodig is. Dat zou ook voor online varianten van zedenzaken moeten gelden; het is daarbij immers niet alleen zaak om snel het strafrechtelijke onderzoek te starten en schadelijke content van het internet te verwijderen, maar ook dat slachtoffers adequate hulp aangeboden krijgen.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Oneens, voorkomen moet worden dat seks tegen de wil straffeloos blijft, zoals nu het geval is als je je als slachtoffer naar het oordeel van de strafrechter onvoldoende verzet hebt. Tegelijkertijd voert het te ver om voorafgaande instemming voor te schrijven.

 • SP (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Neutraal)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, seksueel misbruik laat diepe littekens achter die niet altijd herstellen. Er moet daarom aandacht zijn voor het voorkomen van misbruik en slachtoffers moeten de juiste hulp kunnen krijgen. De overheid moet bereid zijn daar ook in te investeren.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Neutraal, het is goed dat de politiek gaat kijken of onvrijwillige seks beter kan worden aangepakt. Maar de vraag is of nadrukkelijke toestemming daarvoor wel de beste manier is.

 • PvdA (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Oneens)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, het is verschrikkelijk als je slachtoffer wordt van online seksueel misbruik. Er moet genoeg hulp beschikbaar zijn om mensen door zo’n moeilijke tijd te helpen.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Oneens, wij zijn het ermee eens dat alle vormen van onvrijwillige seks als verkrachting strafbaar moeten worden. Het strafbaar stellen van seks zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf gaat te ver en is met het strafbaar stellen van onvrijwillige seks als verkrachting ook niet meer nodig.

 • CU (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Eens)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, de ChristenUnie maakt zich al lange tijd hard voor hulp aan jongeren die slachtoffer worden van online seksueel misbruik. Juiste hulp is hierbij absoluut van belang. Dat betekent ook dat de pilots om bij het verhoren van slachtoffers van zedenzaken meer oog te hebben voor het trauma, moeten worden doorgezet. Verder is het van belang dat er ook online gezocht wordt naar mogelijke slachtoffers.

  De ChristenUnie heeft er ook voor gezorgd dat er meer geld komt om seksuele uitbuiting op te sporen. Hierdoor worden slachtoffers uit deze gruwelijke wereld bevrijd.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Eens, de ChristenUnie is voorstander van deze wet en zijn van mening dat slachtoffers van onvrijwillige seks beter beschermd moeten worden. Hierin volgt de ChristenUnie ook het VN-Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanboel.

 • PvdD (Stelling 5: Eens | Stelling 6: Neutraal)

  Stelling 5: Er moet speciale hulp komen voor slachtoffers van online seksueel misbruik

  Eens, slachtoffers hebben altijd recht op hulp. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat slachtoffers van online seksueel misbruik altijd weten waar zij terecht kunnen voor hulp en dat deze instanties in staat zijn de juiste hulp te geven.

  Stelling 6: Seks zonder toestemming moet altijd strafbaar zijn

  Neutraal, bij verkrachting is niet altijd sprake van dwang of geweld, sommige slachtoffers raken in shock of durven zich niet te verzetten. Daarom moet elke vorm van onvrijwillige seks strafbaar worden.

Meer slachtoffers van online seksueel misbruik helpen

De beelden zijn moeilijk uitwisbaar en kunnen overal opduiken. Je kunt het gevoel hebben de controle over je leven te verliezen. Er is goede hulp beschikbaar, maar de drempel naar de hulpverlening is nog hoog. Heb jij online seksueel misbruik meegemaakt? Of ken jij iemand die dit heeft meegemaakt? Wij zijn benieuwd naar wat jij nodig hebt om de regie over je leven terug te krijgen. Vul het contactformulier in en wij nemen contact met je op.

Aanpak veilig verkeer

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

Eens, dagelijks gebeuren er tientallen ongelukken in ons land. En overlijden daarbij gemiddeld elke dag 2 mensen. Natuurlijk worden niet al deze ongelukken veroorzaakt door verkeershufters, maar ook door onoplettendheid van weggebruikers. Naast het van de weg halen van verkeershufters is het dan ook het belangrijk om je goed bewust te zijn hoe vaak en hoe makkelijk een ongeluk gebeurt.

Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

Eens, als gedragscursussen niet werken bij een hardnekkige verkeersovertreder, dan moet het mogelijk worden om met een in de auto ingebouwd apparaat het rijgedrag continu te monitoren en in te grijpen bij nieuw gevaarlijk rijgedrag. We onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn en starten binnenkort een pilot met deze vorm van gedragsmonitoring.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Neutraal)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, de VVD maakt zich sterk voor de verbetering van de verkeersveiligheid en is dan ook voorstander van het aanleggen van veilige wegen. Helaas gebeuren veel ongelukken door asociaal gedrag in het verkeer. Daarom moeten verkeershufters zwaar gestraft worden. Dat betekent: hogere boetes voor zwaardere en herhaalde overtredingen, gevangenisstraffen voor drank- en drugsrijders en een levenslange rijontzegging voor recidivisten.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Neutraal, de VVD vindt het bij dit soort technieken belangrijk dat het te allen tijde de verkeersveiligheid ten goede komt. Er zijn nog veel vragen over de intelligente snelheidsbegrenzer in auto’s en daarom is het voor de VVD van belang dat eerst wordt onderzocht of de techniek daadwerkelijk geschikt is. Daarnaast gaat het wat de VVD betreft niet alleen om hard rijden, maar ook om ander gedrag in het verkeer wat niet met een dergelijke snelheidsbegrenzer op te lossen is.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, het CDA investeert zowel in de aanpak van verkeershufters als het creëren van veiligere wegen. De aanpak van verkeershufters is helemaal effectief omdat ‘hufterovertredingen’ het meeste risico geven op een ongeval. Het CDA wil hufterig gedrag in het verkeer aanpakken om zo het aantal verkeersdoden en verkeersongelukken te verlagen. Het CDA wil de pakkans vergroten door middel van meer handhaving via staandehoudingen en gebruik van slimme camera’s. En tevens door beïnvloeding van het gedrag en een snelheidsbegrenzer voor mensen met een extreem problematisch rijgedrag. Het CDA zet daarnaast in op veiligere wegen, waarbij we vooral kansen zien in het veiliger maken van N-wegen. Deze wegen moeten zo worden ingericht dat een menselijke fout niet direct hoeft te leiden tot een ongeluk met grote gevolgen.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Eens, het CDA wil hiermee een slag te slaan in het aanpakken van mensen met een extreem problematisch rijgedrag. Mensen met een extreem problematisch rijgedrag laten zich namelijk niet makkelijk bijsturen met een educatieve maatregel of via gedragscursussen, waardoor bij deze groep naar andere passende interventies moet worden gekeken.

 • D66 (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, D66 vindt het belangrijk dat iedereen snel, duurzaam en veilig van A naar B kan reizen. We willen toe naar meer autovrije binnensteden en autoluwe woonwijken, en investeren fors in openbaar vervoer. In heel Nederland – van Groningen tot Maastricht – gaan treinen, trams en (elektrische) bussen vaker rijden. Daardoor wordt overstappen even makkelijk als in de metro. Als we in steeds drukke steden meer gaan lopen, fietsen of met het OV reizen en minder ruimte voor (stilstaande) auto’s benutten, komt daarbij ook kostbare ruimte vrij voor een veilige omgeving met ruimte voor spelen en groen.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Eens, D66 wil verkeersveiligheid prioriteit geven. De ambitie is om in 2050 tot nul verkeersdoden te komen. Dat vraagt om meer sturing van rijk en investeren in veilige (fiets)infrastructuur, verkeershandhaving en veilig gedrag in het verkeer. Als ultimum remedium zou een een hardnekkige verkeersovertreder een intelligente snelheidsbegrenzer opgelegd moeten kunnen worden.

 • GroenLinks (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, rijontzeggingen blijken afschrikwekkender te werken dan boetes.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden
  Eens, Sowieso moeten wegbeheerders beter gaan nadenken over de inrichting van de wegen, zodat ernstige snelheidsovertredingen voorkomen worden. Daarnaast zijn gerichte aanpassingen tegen notoire verkeersovertreders gewenst.

 • SP (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, er moet bij de aanleg van wegen zeker aandacht zijn voor veiligheid. Maar verkeershufters vormen een groter probleem.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Eens, afgelopen jaar verschenen er verschillende filmpjes op sociale media van motorrijders die met extreem hoge snelheden over de Nederlandse snelwegen raceten. Als snelheidsbegrenzers dat kunnen voorkomen is dat een goed idee om het verkeer veiliger te maken.

 • PvdA (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, het is voor iedereen een ergernis als verkeershufters bumperkleven of ander gevaarlijk rijgedrag vertonen. Wanneer je de regels overtreedt verdien je een boete zodat de wegen veilig blijven voor iedereen.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Eens, de meest hardnekkige en gevaarlijke snelheidsovertreders moeten hun rijbewijs en desnoods hun auto kwijtraken. Voor degenen die niet nog wel op de weg mogen en niet bevattelijk zijn voor boetes of gedragscursussen kan een snelheidsbegrenzer mogelijk werken.

 • CU (Stelling 7: Eens | Stelling 8: Neutraal)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Eens, beiden moet gebeuren. Met veilige inrichting van wegen kan heel veel leed worden bespaard.
  Maar de weg kan nog zo veilig zijn, uiteindelijk is menselijk gedrag altijd een belangrijke factor. Daarom is het goed dat bij buitensporige verkeersovertredingen het rijbewijs van bestuurders wordt afgenomen en dat hard wordt opgetreden wanneer middelengebruik achter het stuur plaatsvindt.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Neutraal, de ChristenUnie deelt de wens om de weg veilig te maken, en wil hardnekkige verkeersovertreders aanpakken. Wel vindt de ChristenUnie het van belang dat digitale ingrepen als een slimme snelheidsbegrenzer worden getoetst door instanties die toezien op digitale veiligheid.

 • PvdD (Stelling 7: Neutraal | Stelling 8: Eens)

  Stelling 7: Verkeershufters moeten van de weg af

  Neutraal, dagelijks gebeuren er tientallen ongelukken in ons land. En overlijden daarbij gemiddeld 2 mensen. Natuurlijk worden niet al deze ongelukken veroorzaakt door verkeershufters, maar ook door onoplettendheid van weggebruikers en onveilige wegen. Er zijn bijvoorbeeld nog te veel onveilige fietspaden in Nederland. Naast het van de weg halen van verkeershufters, kunnen ongelukken met fietsers en wandelaars worden voorkomen door het veiliger maken van het verkeer voor fietsers en wandelaars. Dit draagt tevens bij aan een gezondere samenleving.

  Stelling 8: Snelheid van verkeershufters moet automatisch begrensd worden

  Eens, wanneer een verkeersovertreder herhaaldelijk in de fout blijft gaat, ook na bijvoorbeeld gedragscursussen, zal het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen. De Partij voor de Dieren is van mening dat een snelheidsbegrenzer hierin een optie is. Wel moet daarbij de omgang met data goed geregeld zijn. Privégegevens, zoals waar iemand is op welk moment, moeten veilig zijn. Ook voor hardnekkige verkeersovertreders.

Medische zorg

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

Neutraal, jaarlijks worden ruim 40.000 mensen slachtoffer van een medisch incident. Zij verdienen erkenning en hulp om een veranderd leven op te pakken. We zien dat niet alleen de houding en begeleiding van ziekenhuizen nogal verschilt na een medische fout, maar ook de behoeften van de gedupeerden. Die zien de ziekenhuizen niet altijd als een onafhankelijke, neutrale partij. Dus ja, goede opvang en begeleiding is nodig. Maar of dat het beste vanuit het ziekenhuis geregeld moet worden, is niet zeker.

Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

Eens, door het coronavirus is de reguliere zorg afgelopen jaar flink in de knel gekomen. We hebben ervaringen verzameld van patiënten die hierdoor gedupeerd zijn. Om te kijken waar het meest behoefte aan is. ​We bekijken nu of we onze kennis en ervaring kunnen inzetten om patiënten ook in deze bijzondere situatie te begeleiden. Bijzonder, omdat er overduidelijk sprake is van overmacht. Maar niettemin wel met (mogelijke) schade voor patiënten en hun naasten. We maken ons er hard voor dat zij straks niet tussen wal en schip belanden.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Neutraal)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, de VVD vindt het belangrijk dat een gedupeerde van een medische fout goede opvang en begeleiding krijgt en dat de fysieke, maar zeker ook de mentale schade zoveel mogelijk hersteld wordt. Het ziekenhuis is niet altijd een partij in de medische fout. De VVD vindt het dan ook belangrijk dat er per geval bekeken wordt wie voor het herstel en begeleiding verantwoordelijk is. Dat hoeft dus niet verplicht het ziekenhuis te zijn.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Neutraal, de VVD wil voorop stellen dat het vreselijk is dat er zorg is en wordt uitgesteld en dat alles op alles gezet moet worden om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de ontstane schade door de uitgestelde zorg en er zijn meerdere partijen bij dit probleem betrokken, zoals ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ook de overheid. Niet elke zorg die uitgesteld wordt, leidt tot gezondheidsschade. Veel zorg die uitgesteld wordt, vindt nog wel plaats binnen de normen die experts hiervoor hebben opgesteld. Daarnaast zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen voor uitgestelde zorg, bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen zorg hebben uitgesteld, maar ook omdat mensen minder naar de huisarts zijn gegaan en er daardoor minder verwijzingen hebben plaatsgevonden. De VVD wil eerst duidelijk hebben over welke schade het gaat en hoe deze ontstaan is, om met die informatie vervolgens na te denken hoe schade gecompenseerd kan worden.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Oneens)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, net als de Fonds Slachtofferhulp is het CDA van mening dat een verplichting voor ziekenhuizen het doel voorbij schiet, omdat de gedupeerden niet altijd zitten te wachten om opvang en begeleiding te krijgen vanuit het ziekenhuis zelf. Wel vinden wij dat ziekenhuizen een open, transparante en lerende cultuur moeten hebben. Dat betekent sowieso dat als er behoefte is aan opvang en begeleiding, dat daar dan zo goed mogelijk aan meegewerkt wordt. Daarnaast moeten ziekenhuizen en medisch personeel willen leren van fouten. Zwijgcontracten en een gesloten, afwerende houding zijn wat ons betreft dan ook uit den boze.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Oneens, ziekenhuizen zijn zelf verzekerd voor schadeclaims. In eerste instantie ligt daar de verantwoordelijkheid om te kijken of er vergoeding zou moeten komen van eventuele schade. Verder is op het op dit moment vooral van belang dat de overheid en ziekenhuizen zich erop richten om zo snel mogelijk de reguliere zorg weer op te schalen en achterstanden in te halen.

 • D66 (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Neutraal)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, als een operatie of behandeling niet verloopt zoals bedoeld, kan dat voor patiënten en naasten nare gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners zich altijd meelevend en meedenkend opstellen, ongeacht of de medische complicatie aan hen te wijten is. Het oordeel over de mogelijke verwijtbaarheid kan het beste door een onafhankelijke partij worden vastgesteld.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Neutraal. veel operaties, behandelingen en zelfs bevolkingsonderzoeken zijn uitgesteld door de grote druk van de acute coronazorg. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en naasten. D66 maakt zich er hard voor dat een goede balans tussen corona- en niet-coronazorg wordt gevonden, en gezondheidsschade wordt beperkt. De precieze omvang van die schade is nog niet helemaal vast te stellen. Dat de coronazorg veel capaciteit inneemt, is niet meteen de overheid te verwijten. Wel wil D66 dat wordt gekeken naar een passende oplossing voor mensen die grote schade hebben geleden.

 • GroenLinks (Stelling 9: Eens | Stelling 10: Neutraal)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Eens, van ziekenhuizen en andere medische zorgverleners mag bewustwording worden verwacht hoe om te gaan met medische fouten. Een goed voorbeeld is het UMC: na een fatale medische misser zijn daar trajecten gestart om fouten bespreekbaar te maken en elkaar scherp te houden in het voorkomen ervan. Daarbij hoort ook zorg voor slachtoffers en nabestaanden.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Neutraal, de Nederlandse zorg is van een heel hoog niveau, maar bij een pandemie als deze hebben veel mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en kan ook als onrechtvaardig worden ervaren. De overheid heeft de grondwettelijke taak om de volksgezondheid te bevorderen en is dus verantwoordelijk voor het continueren van de reguliere zorg. Het is echter nog wel de vraag of de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor een unieke situatie als deze.

 • SP (Stelling 9: Eens | Stelling 10: Eens)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Eens, gedupeerden moeten ergens terecht kunnen in het ziekenhuis als zij door een handeling van een arts of zorgverlener schade ondervinden. Als de verhoudingen ernstig verstoord zijn en de gedupeerden niet van de hulp van het ziekenhuis gebruik willen maken moet het ziekenhuis zorgen voor begeleiding door derden.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Eens, door het coronavirus is de reguliere zorg in de knel gekomen. Begrijpelijk, maar gedupeerden moeten wel bij de overheid terecht kunnen voor vergoeding van hun eventuele schade, bijvoorbeeld via een coronafonds medische letselschade. Veel van de reguliere zorg is afgeschaald vanwege het coronavirus. Hierdoor zijn al vele kwalitatief goede levensjaren misgelopen. De schade is immens en mede te danken aan politieke keuzes.

 • PvdA (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Eens)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, als er een medische fout wordt begaan en het ziekenhuis erkent dit ook, dan is een goede opvang en begeleiding van de gedupeerde goed mogelijk. Maar in het geval dat er een conflict ontstaat over een medische fout, is het ziekenhuis waarschijnlijk niet de goede instantie om voor opvang en begeleiding te zorgen.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Eens, ook al is de corona-pandemie een vorm van overmacht waardoor de reguliere zorg niet volledig door kan gaan, dan nog moet voorkomen worden dat patiënten daar de dupe van worden. Zorg is immers een basisvoorziening en zorgverzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht. Als een patiënt schade heeft geleden en geholpen zou zijn met een vergoeding moet dat mogelijk zijn. De vraag is wel wie deze schade zou moeten vergoeden.

 • CU (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Oneens)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, de ChristenUnie vindt het belangrijk dat gedupeerden van een medische fout goed begeleid en ondersteund worden, want het kan diep ingrijpen in hun leven. Als die opvang en begeleiding in het ziekenhuis wordt geboden is dat mooi, maar als er een onafhankelijke partij nodig is om dit te doen, moet die beschikbaar zijn.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Oneens, de ChristenUnie betreurt het dat door de coronacrisis reguliere zorg soms uitgesteld moest worden en mensen daardoor mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen. De coronacrisis is tegelijk wel zo’n extreme situatie, dat het begrijpelijk is dat de zorg hier niet goed op was voorbereid. De ChristenUnie vindt het vooral belangrijk dat de zorg beter voorbereid zal zijn op een volgende pandemie, dat er alles aan wordt gedaan om de reguliere zorg in de lucht te houden en dat huidige patiënten zo snel en goed mogelijk weer geholpen worden.

 • PvdD (Stelling 9: Neutraal | Stelling 10: Eens)

  Stelling 9: Ziekenhuizen moeten verplicht goede opvang en begeleiding regelen voor gedupeerden van een medische misser.

  Neutraal, gedupeerden van een medische fout moeten terecht kunnen voor goede opvang en begeleiding. Het zou goed zijn als wordt onderzocht of het ziekenhuis of een andere instantie hiertoe verplicht kan worden gesteld.

  Stelling 10: De overheid moet gedupeerden van uitgestelde zorg vergoeden

  Eens, de coronacrisis legde genadeloos de kwetsbaarheden in de zorg bloot. Het systeem van doorgeslagen marktwerking en privatisering, gericht op kostenbesparing en efficiëntie, was niet bestand tegen een crisis. Patiënten werden daar het slachtoffer van. Het zou goed zijn als voor hen een regeling wordt getroffen waarbij ze geleden schade kunnen verhalen.

Veiligheid en samenleving

Wat vind jij?

Wat vindt Fonds Slachtofferhulp?

Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

Eens, veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar we hebben als burgers zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Burgermoed kan niet een oplossing voor onveiligheid in het openbaar zijn, zoals bij de recente avondklokrellen. Maar een constructieve en gecoördineerde samenwerking tussen politie en burgers de andere hulpdiensten wél kunnen helpen in dit soort situaties. De hulpdiensten kunnen niet overal tegelijk zijn. Als burger kan je er voor een ander zijn. Om slachtoffers te voorkomen, escalatie tegen te gaan, om een verdachte staande te houden, om getuige te zijn en om hulp te verlenen.

Wat vinden de politieke partijen?

 • VVD (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, de VVD is het zeer eens dat veiligheid een kerntaak is van de overheid, maar ook dat we samen met elkaar Nederland nog veiliger kunnen maken. We kunnen niet op de hoek van iedere straat een politieagent zetten. We moeten daarom stimuleren dat mensen bij ongevallen, overlast of intimidatie voor zichzelf of voor anderen opkomen. Politie en justitie moeten wat de VVD betreft soepeler omgaan met mensen die uit zelfverdediging geweld gebruiken tegen bijvoorbeeld inbrekers of overvallers.

 • PVV (geen reactie)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  De PVV heeft nog niet gereageerd.

 • CDA (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want alleen in een veilige en rechtvaardige samenleving kunnen we echt vrij zijn. Veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, die beschermt en alert optreedt tegen onrecht, overlast en criminaliteit. Maar een veilige samenleving vraagt ook om een grotere weerbaarheid van burgers en bedrijven in het voorkomen van criminaliteit.

 • D66 (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, D66 is uiteraard voorstander van het omkijken naar en het opkomen voor elkaar in de samenleving. Ook zijn we voor het stimuleren van burgerparticipatie in de lokale veiligheid, bijvoorbeeld door ‘buurtvaders’ die jongeren aanspreken op overlast. De nadruk ligt daarbij echter op preventie. Het handhaven van de veiligheid is een taak van de overheid. Bij (dreiging met) geweld moet de politie worden ingeschakeld. De recente opkomst van ‘pedojagers’ – waarbij burger voor politie en rechter tegelijkertijd spelen- laat zien dat we terughoudend moeten zijn in waar we burgers toe oproepen.

 • GroenLinks (Stelling 11: Neutraal)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Neutraal, het is onwenselijk als mensen het heft in eigen hand nemen, maar het is wel toe te juichen als mensen eerste hulp kunnen verlenen, 112 kunnen bellen of op een andere manier kunnen helpen.

 • SP (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, het is zinvol wanneer er vaker meldingen worden gemaakt van overlast of agressie. Bijvoorbeeld anoniem. Maar inwoners zijn geen politieagenten of boa’s, zoals we bij de avondklokrellen wel zagen.

 • PvdA (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, het aanspreken van medeburgers die over de schreef gaan is prima. Maar burgermoed mag niet betekenen dat burgers eigenhandig handhavend gaan optreden. Dat is wel de taak van de overheid. Dus verder gaan dan iemand staande houden en zo snel mogelijk aan de politie overdragen mag burgermoed niet gaan. Wij willen geen eigenrichting.

 • CU (Stelling 11: Eens)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Eens, de ChristenUnie heeft grote waardering voor mensen die hulp bieden bij ongevallen en misdrijven. Het is bewonderenswaardig als mensen opstaan om hulp te verlenen in geval van nood. De ChristenUnie is daarnaast voorstander van het stimuleren van vrijwillige brandweer en politievrijwilligers.

  Veiligheid blijft voor de ChristenUnie echter wel een kerntaak en verantwoordelijkheid van de overheid.

 • PvdD (Stelling 11: Neutraal)

  Stelling 11: Burgermoed moet meer gestimuleerd worden

  Neutraal, de politie heeft in de eerste plaats de taak om de veiligheid van burgers te waarborgen. Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd op de politie en de politiebureaus zijn gecentraliseerd. Voor iemand opkomen in het geval van een ongeluk, overlast of agressie (als dit veilig kan) is een goede zaak, maar is geen duurzame oplossing. Hiervoor moeten kleine politiebureaus worden heropend en moeten we investeren in de wijkagent.

Ben jij slachtoffer van cybercrime? Deel je ervaring

Veel politieke partijen doen een oproep in hun verkiezingsprogramma’s voor meer geld en capaciteit om cybercriminaliteit aan te pakken. Veel nadruk ligt daarbij op pakken van de daders, minder op compensatie van de gedupeerden.

We horen graag, wat vind jij? Ben je misschien al eens slachtoffer geworden van online oplichting of criminaliteit? Ben je voor je geleden schade gecompenseerd? Deel hier [anoniem] je verhaal.

Wat moet Fonds Slachtofferhulp doen?

Wat vind jij?