Verkeersveiligheid na corona in de knel

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, wordt gevreesd dat het aantal verkeersongevallen snel stijgt.

Gepubliceerd op

Veel mensen stappen liever nog niet in de trein, bus of tram en de verwachting is dat zij voorlopig massaal voor de fiets of auto kiezen. De kans op ongevallen neemt dan aanzienlijk toe. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming in Nederland na de coronacrisis te waarborgen. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in een rapport dat zij hebben aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Mobiliteitsalliantie

In het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging”, dat de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft, pleit de Mobiliteitsalliantie voor een gecontroleerde opstart nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld. Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het Openbaar Vervoer worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd. Gebeurt dit niet, dan dreigt het verkeer na de opheffing van het verplicht thuiswerken vast te lopen en neemt het aantal ernstige verkeersongevallen drastisch toe. De meest kwetsbare weggebruikers als voetgangers en fietsers zijn daar als eerste de dupe van.

Verkeersdoden

Hoewel het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren stagneert, is er nog steeds een toename te zien van het aantal verkeersslachtoffers. De kans is groot dat ook het aantal verkeersdoden weer zal stijgen als er niet snel maatregelen worden genomen. Die maatregelen moeten met name zien op een betere inrichting van wegen en fietspaden zodat onderlinge snelheidsverschillen worden aangepakt. Ook wordt gepleit (door o.a. de ANWB) voor nieuwe verkeersregels die bepalen welk voertuig waar moet rijden en met welke snelheid. Want met name in de steden raken fietspaden overvol en vinden er geregeld gevaarlijke situaties en ongevallen plaats door een toename van speedpedelecs, elektrische steps, E-bikes, -bakfietsen en – scooters.

De coronacrisis heeft de verkeerssituatie in Nederland flink veranderd en de verwachting is dat dit niet van tijdelijke aard is. Ook tijdens de lockdown was al te zien dat het niet perse veiliger was op de weg, omdat het aantal verkeersdoden vrijwel gelijk bleef aan dezelfde periode vorig jaar. We hopen dan ook dat de Minister het rapport van de Mobiliteitsalliantie ter harte neemt en spoedig aan de slag gaat met de voorgestelde maatregelen. Alleen dan kan de verkeersveiligheid beter worden gewaarborgd en een onverhoopte toename van het aantal verkeersdoden worden voorkomen.