Seksueel misbruik in de sport: het creëren van een veilige meldcultuur

Helaas komt seksueel misbruik ook in de sportwereld veel voor. Uit onderzoek door oud politicus Klaas de Vries, blijkt dat een op de acht sporters als kind tenminste één keer te maken heeft gehad met seksueel misbruik. Vandaag de dag worden er steeds meer verhalen over seksueel misbruik in de sport bekend. Ook werd bekend er onvoldoende meldingen worden gemaakt van seksueel misbruik.

Gepubliceerd op

De misbruikzaken die aan het licht komen zijn gruwelijk. Het betreft situaties waarin het tuchtrecht niet afdoende is om slachtoffers te helpen. Daarnaast blijkt uit onderzoek door bureau Beke en de Vrije Universiteit dat de informatie-uitwisseling tussen sportbonden, politie, justitie en de NOC*NSF is om slachtoffers te beschermen (bron: Volkskrant). Dit terwijl slachtoffers van seksueel geweld erop moeten kunnen vertrouwen dat, naast een aangifte, een melding bij de betreffende sportclub of bond ook tot resultaat kan lijden.

Geen doofpot, maar meldplicht

Om ervoor te zorgen dat meldingen van misbruik in de sport niet binnen de verenigingsmuren blijven, is vorig jaar een meldplicht ingesteld. De meldplicht geldt voor clubbesturen en sportbegeleiders. Dit jaar moet de meldplicht in het tuchtreglement van alle bonden worden opgenomen.

Een veilige meldcultuur

Startpunt is natuurlijk het creëren van een veilige meldcultuur binnen sportclubs en bonden. Pas wanneer slachtoffers weten dat ze in vertrouwen kunnen vertellen en hier op een goede manier mee wordt omgegaan, kan een structurele verandering op gang worden gebracht. Uitgangspunt is dat een melding ervoor zorgt dat de misstanden stoppen en dat een slachtoffer gevolgd wordt in zijn of haar behoefte. Daarnaast zouden meldingen geregistreerd moeten worden, zodat hieruit lering kan worden getrokken.

Stichting de stilte verbroken: misbruik in de sport

Stichting ‘De stilte verbroken’

Fonds Slachtofferhulp steunt oud-voetballer Renald Majoor in het opzetten van zijn Stichting ‘De stilte verbroken’. De Stichting pleit, onder andere, voor borden bij sportclubs die voor slachtoffers duidelijk maken waar zij terechtkunnen. Misstanden zouden gemeld kunnen worden bij Stichting De Stilte Verbroken, waar zij vervolgens gewezen worden op een deskundig vangnet waarmee de Stichting samenwerkt.

Misbruik in de sport niet langer binnenskamers houden

De zaken die aan het licht zijn gekomen en de ontwikkelingen die hierdoor op gang zijn gebracht, kunnen ervoor zorgen dat meldingen van misbruik niet langer binnenskamers blijven. Zodat slachtoffers van seksueel misbruik de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.