Nieuws

‘Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit’

18 april 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: verkeersslachtoffers | verkeer | verkeersveiligheid | manifest | tweede kamer | regeerakkoord

Brede coalitie roept nieuw kabinet op te kiezen voor veiligheid en minder slachtoffers

Het Fonds Slachtofferhulp heeft samen met 31 organisaties de handen ineen geslagen om bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Vanuit de gedachte dat het met een gezamenlijke inspanning mogelijk moet zijn om het aantal verkeersslachtoffers structureel omlaag te brengen, is op woensdag 19 april een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Stap 1 daarin is de verkeersveiligheid te benoemen als prioriteit in het regeerakkoord.

Nederland raakt koppositie kwijt

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal verkeersslachtoffers stijgt en Nederland dreigt zijn internationale koppositie als verkeersveilig land kwijt te raken (vanuit de top 3 naar plek 9). In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen. Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring. Overheid en organisaties moeten beter samenwerken.

Het Fonds Slachtofferhulp onderschrijft het belang van meer aandacht voor verkeersveiligheid. Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Betere verkeersveiligheid helpt slachtoffers te voorkomen. Daarbij is wat ons betreft een belangrijke rol weggelegd voor verkeershandhaving en een gestructureerde aanpak van veelplegers met gebruik van innovatieve technologieën. Uit onderzoek dat het Fonds Slachtofferhulp onlangs liet uitvoeren door INTERVICT, Tilburg University, naar de strafmaat bij verkeersdelicten blijkt dat in een groot aantal gevallen van ernstige verkeersmisdrijven de dader al eerder de fout in ging. Daarom pleiten wij naast handhaving van de regels, ook  voor een gespecialiseerd reclasseringstoezicht, zoals we dat kennen bij geweldsdelicten. De samenleving moet beschermd worden tegen veelplegers die hun auto als wapen gebruiken. Bovendien wordt ook daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in ons land.”

Bekijk het verkeersveiligheidsmanifest

Urgentie aan de hand van feiten

• Het aantal verkeersdoden stijgt weer (570 in 2013 en 2014 => 621 in 2015). Dat is 9%.
• Het aantal ernstig gewonden stijgt onverminderd door (20.700 in 2014 => 21.300 in 2015)
• De gestelde doelen (maximaal 500 doden 10.600 ernstig gewonden in 2020) worden niet gehaald
• De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen inmiddels ruim 14 miljard euro per jaar
• Het aantal staande houdingen is gedaald met 75%
• Investeren in verbetering van de verkeersveiligheid is robuust. Berekeningen van het CPB (Programma ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’) en wetenschappelijke berekeningen (European Road Assessment Programme) duiden op een kosten baten ratio van investeringen in infrastructuur van 1:3. Alleen al het behalen van de doelstelling voor 2020 zou tot 3 miljard besparen aan maatschappelijke lasten.
• 20% van de files wordt veroorzaakt door ongevallen. Aanpakken daarvan heeft een positief effect op duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Ondertekenaars manifest

ondertekenaars manifest verkeersveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie